Algemene voorwaarden

Algemene (verkoop)voorwaarden Marchingshop.com

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Marchingshop.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden door ons op verzoek kosteloos toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.Marchingshop.com

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Deze Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Marchingshop.com en haar directie.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marchingshop.com zal dan met u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.8 Indien Marchingshop.com niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marchingshop.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

1.9 In geval van tegenstrijdigheid tussen de teksten van de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Marchingshop.com en deze Voorwaarden, prevaleren de laatste.

1.10 Marchingshop.com richt zich uitsluitend op de Europese markt.

1.11 Marchingshop.com behoud zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.12 Marchingshop.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van uw overeenkomst

1.13 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Marchingshop.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Marchingshop.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Marchingshop.com zijn vrijblijvend en Marchingshop.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.20.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Marchingshop.com. Marchingshop.com is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Marchingshop.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Marchingshop.com kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.5 Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Marchingshop.com staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst

2.6 U en Marchingshop.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Marchingshop.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De hoogte van deze kosten of heffingen kunt u terug te vinden op internet of zal u kenbaar worden gemaakt voordat u een bestelling plaatst.

3.2 De prijzen op de website van Marchingshop.com zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd. Maatgevend zijn de prijzen op de website van Marchingshop.com.

3.3 Betaling kan geschieden op een van de volgende betaalwijzen:

o iDeal

o Paypal

o Vooruitbetaling

3.4 De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt. De actuele betaalwijzen worden u kenbaar gemaakt op de internetsite.

3.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Marchingshop.com.

3.6 Rembourszendingen zijn niet mogelijk.

3.7 Bij bepaalde betaalwijzen gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit kunt u terug vinden op internet of zal u kenbaar worden gemaakt voordat u een bestelling plaatst.

3.8 De order wordt afgehandeld nadat het bedrag succesvol is geïncasseerd.

3.9 In geval u voor de aankoop een factuur met een betalingstermijn wordt toegezegd, bent u deze verplicht binnen de gestelde termijn te voldoen op een door Marchingshop.com aangewezen bankrekening.

3.10 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat u in verzuim bent. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien u in verzuim bent, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Marchingshop.com op u onmiddellijk opeisbaar.

3.11 Indien Marchingshop.com, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren van de incasso, u tot betaling aanmaant, bent u tevens een bedrag van maximaal € 23,- aan administratiekosten verschuldigd.

3.12 In het geval de situatie van 3.10 zich voordoet dan bent u, zonder nadere ingebrekestelling, vertragingsschade verschuldigd totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. De vertragingsschade is per maand de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het openstaande bedrag, gerekend vanaf het moment van het verzuim met een minimum bedrag van € 15.00 (excl. BTW). Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

3.13 Indien u in verzuim bent dan bent u verplicht de eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 75.00 (excl. BTW)

3.14 Elke door u verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit, niettegenstaande andersluidende mededelingen van u.

3.15 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Marchingshop.com gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u alle verplichtingen volledig bent nagekomen.

3.16 Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd indien u hier van Marchingshop.com schriftelijk toestemming voor heeft gekregen.

3.17 Alle aan u in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. U bent niet bevoegd tot verrekening. U heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Marchingshop.com op te schorten.

3.18 Indien Marchingshop.com, nadat u in verzuim bent, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling u richt, dan doet dit niet af aan het bepaalde in 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17.

3.19 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Marchingshop.com.

Artikel 4. Levering 

4.1 De door Marchingshop.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.

4.2 Overschrijding van een afleveringstermijn geeft u niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de Overeenkomst, door schriftelijke mededeling daarvan aan Marchingshop.com, ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 10.

4.3 Indien Marchingshop.com voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door u moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Marchingshop.com.

4.4 Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor u geen extra kosten met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven.

4.5 Levering vindt plaats op het moment dat de producten door (of namens) u op het tijdens totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres in ontvangst wordt genomen.

4.6 Indien er bij de eerste levering niemand aanwezig is, wordt de bestelling kosteloos een tweede keer aangeboden. Hierna zijn wij genoodzaakt u de extra verzendkosten in rekening te brengen.

4.7 Wanneer u bij een poging tot bezorging de (deel)aflevering niet accepteert dan is Marchingshop.com gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie op u te verhalen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Marchingshop.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

5.2 U mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Marchingshop.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 De auteursrechten en eventuele overige eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijven eigendom van Marchingshop.com of haar leveranciers. U verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan u (konden) worden geleverd), aan Marchingshop.com schriftelijk en gemotiveerd ter kennisgeving worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

7.2 Reclames over facturen dienen eveneens door u binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan u (konden) worden geleverd), aan Marchingshop.com schriftelijk en gemotiveerd ter kennisgeving worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

7.3 Aan het in behandeling nemen van een klacht kunt u geen rechten ontlenen.

7.4 Indien u geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft u geen aanspraken ter zake.

7.5 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Marchingshop.com. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende producten gebeurd is binnen een termijn van 7 dagen voor de retouraanvraag. U, niet zijnde consument Koper, bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste u. Marchingshop.com is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.

7.6 U, zijnde consument Koper, kunt binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen uw herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Marchingshop.com aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

7.7 In geval van ontbinding bent u, zijnde consument Koper, verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Marchingshop.com terug te zenden in de staat waarin u het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van u.

7.8 Indien u, zijnde consument Koper, van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Marchingshop.com binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door u aan Marchingshop.com betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

7.9 Marchingshop.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.10 Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld producten welke in contact komen met huid en haar), is niet mogelijk.

7.11 Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van u door Marchingshop.com voor u worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

7.12 Indien het product niet conform de voorwaarden is terug ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft uw eigendom en u bent verplicht uw eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook op uw kosten worden bezorgd.

Artikel 8 Garanties

8.1 De garantie met betrekking tot de door Marchingshop.com geleverde producten beperkt zich tot de door de fabrikant van het desbetreffende artikel toegekende garantie

8.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten.

8.3 Marchingshop.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan u of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Marchingshop.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Indien Marchingshop.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Marchingshop.com, dan wel tussen Marchingshop.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Marchingshop.com, is Marchingshop.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Marchingshop.com.

9.2 De administratie van Marchingshop.com geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Marchingshop.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Marchingshop.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Marchingshop.com kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11. Diversen 

11.1 Indien u aan Marchingshop.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Marchingshop.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Marchingshop.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Indien u uw bestelling niet via de website van Marchingshop.com plaatst maar via een andere bestelmogelijkheid dan zijn wij genoodzaakt een bijdrage in de orderkosten te rekenen van € 2.75 (excl. BTW)

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Bij het plaatsen van een bestelling, of het aanmaken van een account in de webshop, worden uw persoonsgegevens verzameld.

12.2 De persoonsgegevens die worden verzameld bestaan uit uw naam, adres en woonplaats gegevens, evenals uw contactgegevens (email en/of telefoonnummer). Wanneer u een bestelling plaatst zal ook uw bankrekeningnummer worden verzameld.

12.3 Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het leveren van de producten en/of diensten van Marchingshop.com en zullen voor geen ander doel worden gebruikt.

12.4 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden (GLS en PostNL) voor het mogelijk maken van de levering.

12.5 Na uw bestelling worden uw gegevens voor 12 maanden bewaard. Wanneer u een account heeft op onze website heeft u zelf toegang tot de gegevens die bij ons bekend zijn en bepaald u ook zelf hoe lang deze worden bewaard.

12.6 U heeft het recht om de bij ons bekende persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen, te (laten) verwijderen, en/of te beperken.

12.7 Tegen het bewaren van deze persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen door een brief te sturen. De adresgegevens staan vermeld onder artikel 13.

12.8 Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Verkoopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Marchingshop.com is gevestigd bevoegd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Postadres:

www.MarchingShop.com

Julianaweg 9

7078 AW Megchelen

info@marchingshop.com

Bezoekadres (alleen op afspraak):

www.MarchingShop.com

Helmkamp 36

7091 HR Dinxperlo

info@marchingshop.com

KvK inschrijving 24429238

BTW nummer NL002034639B79

Bankrekeningnummer 5195049

IBAN: NL97INGB0005195049

BIC: INGBNL2A T.n.v. MarchingShop te Megchelen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten