Algemene voorwaarden

Algemene (verkoop)voorwaarden Marchingshop.com

Artikel 1 Definities 

1.      Marchingshop is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verkopen van Marching artikelen.

2.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Marchingshop.

4.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Marchingshop en/of Klant.

5.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Marchingshop en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Marchingshop zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Marchingshop en de aanvaarding daarvan door Klant.

6.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Marchingshop en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verkopen van artikelen voor marching, en geleverde Producten alsmede alle andere door Marchingshop ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 

7.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Marchingshop en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende slagwerk, uniformen en toebehoren en Producten voor colorguard die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Marchingshop zelf. 

8.      In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Marchingshop, te raadplegen via https://www.marchingshop.com/

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1.      Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Marchingshop.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden door ons op verzoek kosteloos toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.Marchingshop.com

2.      Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.      Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4.      Deze Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Marchingshop.com en haar directie.

5.      Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marchingshop.com zal dan met u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

8.      Indien Marchingshop.com niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marchingshop.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

9.      In geval van tegenstrijdigheid tussen de teksten van de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Marchingshop.com en deze Voorwaarden, prevaleren de laatste.

10.   Marchingshop.com richt zich uitsluitend op de Europese markt.

11.   Marchingshop.com behoud zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

12.   Marchingshop.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van uw overeenkomst

13.   Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Marchingshop.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Marchingshop.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

1.      Indien Marchingshop bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Marchingshop onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs na aanvang van de werkzaamheden na het sluiten van de overeenkomst, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

1.      Indien prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst.

2.      Indien prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet.

3.      De klant is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

2.      Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Marchingshop.com. Marchingshop.com is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Marchingshop.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.      Marchingshop.com kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.      Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5.      Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Marchingshop.com staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst

6.      U en Marchingshop.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Marchingshop.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

1.      De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De hoogte van deze kosten of heffingen kunt u terug te vinden op internet of zal u kenbaar worden gemaakt voordat u een bestelling plaatst.

2.      De prijzen op de website van Marchingshop.com zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd. Maatgevend zijn de prijzen op de website van Marchingshop.com.

3.      Betaling kan geschieden op een van de volgende betaalwijzen:

·        iDeal

·        Paypal

·        Vooruitbetaling

4.      De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt. De actuele betaalwijzen worden u kenbaar gemaakt op de internetsite.

5.      Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Marchingshop.com.

6.      Rembourszendingen zijn niet mogelijk.

7.      Bij bepaalde betaalwijzen gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit kunt u terug vinden op internet of zal u kenbaar worden gemaakt voordat u een bestelling plaatst.

8.      De order wordt afgehandeld nadat het bedrag succesvol is geïncasseerd.

9.      In geval u voor de aankoop een factuur met een betalingstermijn wordt toegezegd, bent u deze verplicht binnen de gestelde termijn te voldoen op een door Marchingshop.com aangewezen bankrekening.

10.   In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat u in verzuim bent. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien u in verzuim bent, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Marchingshop.com op u onmiddellijk opeisbaar.

11.   Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

12.   Indien Marchingshop besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 3.11 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

13.   Elke door u verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit, niettegenstaande andersluidende mededelingen van u.

14.   In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Marchingshop.com gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u alle verplichtingen volledig bent nagekomen.

15.   Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd indien u hier van Marchingshop.com schriftelijk toestemming voor heeft gekregen.

16.   Alle aan u in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. U bent niet bevoegd tot verrekening. U heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Marchingshop.com op te schorten.

Artikel 5 Levering 

1.      De levertijden staan vermeld op de website van Marchingshop. De door Marchingshop.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.

2.      Indien Marchingshop.com voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door u moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Marchingshop.com.

3.      Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor u geen extra kosten met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven.

4.      Levering vindt plaats op het moment dat de producten door (of namens) u op het tijdens totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres in ontvangst wordt genomen.

5.      Indien er bij de eerste levering niemand aanwezig is, wordt de bestelling kosteloos een tweede keer aangeboden. Hierna zijn wij genoodzaakt u de extra verzendkosten in rekening te brengen.

6.      Wanneer u bij een poging tot bezorging de (deel)aflevering niet accepteert dan is Marchingshop.com gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie op u te verhalen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

1.      De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Marchingshop.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

2.      U mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.      U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Marchingshop.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2.      De auteursrechten en eventuele overige eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijven eigendom van Marchingshop.com of haar leveranciers. U verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid 

1.      U heeft de verplichting de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan u (konden) worden geleverd), aan Marchingshop.com schriftelijk en gemotiveerd ter kennisgeving worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

2.      Reclames over facturen dienen eveneens door u binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan u (konden) worden geleverd), aan Marchingshop.com schriftelijk en gemotiveerd ter kennisgeving worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

3.      Aan het in behandeling nemen van een klacht kunt u geen rechten ontlenen.

4.      Indien u geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft u geen aanspraken ter zake.

5.      Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Marchingshop.com. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende producten gebeurd is binnen een termijn van 7 dagen voor de retouraanvraag. U, niet zijnde consument Koper, bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste u. Marchingshop.com is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.

Artikel 9 Herroepingsrecht en retournering Producten 

1.      Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 

2.      Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 

3.      Er geldt geen Herroepingsrecht op Producten die op maat zijn gemaakt.

4.      Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Marchingshop de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Marchingshop en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 

5.      Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.  

6.      Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij: 

a.      Het Product heeft ontvangen;

b.      Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

c.      De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

d.      Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode. 

7.      Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Marchingshop het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten. 

8.      Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

9.      Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Marchingshop dit dan ook na te laten. 

10.   Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.

11.   Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

12.   Marchingshop is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Marchingshop kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

13.   Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Marchingshop om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Marchingshop onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 10 Garanties

1.      De garantie met betrekking tot de door Marchingshop.com geleverde producten beperkt zich tot de door de fabrikant van het desbetreffende artikel toegekende garantie

2.      Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten.

3.      Indien Marchingshop.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11 Bestellingen/communicatie 

1.      Voor misverstaan, beschadigingen en vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Marchingshop.com, dan wel tussen Marchingshop.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Marchingshop.com, is Marchingshop.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Marchingshop.com.

2.      De administratie van Marchingshop.com geldt als volledig bewijs van het bestaan van de Overeenkomst tussen Marchingshop en Klant, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 12 Overmacht

1.      Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Marchingshop, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2.      Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Marchingshop zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Marchingshop, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3.      In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4.      Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Marchingshop overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Marchingshop heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 13 Diversen 

1.      Indien u aan Marchingshop.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Marchingshop.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Marchingshop.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2.      Indien u uw bestelling niet via de website van Marchingshop.com plaatst maar via een andere bestelmogelijkheid dan zijn wij genoodzaakt een bijdrage in de orderkosten te rekenen van € 2.75 (excl. BTW)

Artikel 14 Persoonsgegevens

1.      Bij het plaatsen van een bestelling, of het aanmaken van een account in de webshop, worden uw persoonsgegevens verzameld.

2.      De persoonsgegevens die worden verzameld bestaan uit uw naam, adres en woonplaats gegevens, evenals uw contactgegevens (email en/of telefoonnummer). Wanneer u een bestelling plaatst zal ook uw bankrekeningnummer worden verzameld.

3.      Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het leveren van de producten en/of diensten van Marchingshop.com en zullen voor geen ander doel worden gebruikt.

4.      Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden (GLS en PostNL) voor het mogelijk maken van de levering.

5.      Na uw bestelling worden uw gegevens voor 12 maanden bewaard. Wanneer u een account heeft op onze website heeft u zelf toegang tot de gegevens die bij ons bekend zijn en bepaald u ook zelf hoe lang deze worden bewaard.

6.      U heeft het recht om de bij ons bekende persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen, te (laten) verwijderen, en/of te beperken.

7.      Tegen het bewaren van deze persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen door een brief te sturen. De adresgegevens staan vermeld onder artikel 13.

8.      Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

1.      Marchingshop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

2.      Marchingshop is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12. 

3.      Klant vrijwaart Marchingshop voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

4.      Indien Marchingshop aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Marchingshop met betrekking tot haar Diensten. 

5.      De aansprakelijkheid van Marchingshop is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Marchingshop niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 

6.      De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Marchingshop. 

7.      Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.         Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.         De toepasselijkheid van het Weens Verkoopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.         Alle geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

4.         Alle geschillen die tussen Marchingshop en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft

Postadres:

www.MarchingShop.com

Julianaweg 9

7078 AW Megchelen

info@marchingshop.com

Bezoekadres (alleen op afspraak):

www.MarchingShop.com

Helmkamp 36

7091 HR Dinxperlo

info@marchingshop.com

KvK inschrijving 24429238

BTW nummer NL002034639B79

Bankrekeningnummer 5195049

IBAN: NL97INGB0005195049

BIC: INGBNL2A T.n.v. MarchingShop te Megchelen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten